വാര്ത്ത
126-ാമത് കാന്റൺ മേളയ്ക്കുള്ള മെക്സിൻ-ക്ഷണം
ജനുവരി 01, 1970
1

പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും:

എന്തൊക്കെയുണ്ട്!

I'd like to invite all you come and have a look at our booth on the 126th China Import and Export Fairu (Canton Fair) , OCT.15--OCT.19 2019

We'll show you our new designs and give you best price. and Pls kindly note our booth No. 8.0A 31-32.

നിങ്ങളെ അവിടെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്~

നന്ദി എന്റെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും,

വിശ്വസ്തതയോടെ

കയറ്റുമതി വകുപ്പ്

മെക്സിൻ

Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ

എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും